Home arrow Fundacja arrow Statut Fundacji im. Andrzeja Bączkowskiego


Statut Fundacji im. Andrzeja Bączkowskiego PDF Drukuj Email
Poniżej przedstawiamy statut Fundacji im. Andrzeja Bączkowskiego

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

Fundacja pod nazwą „ Fundacja imienia Andrzeja Bączkowskiego”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Grażynę Bączkowską i Mateusza Bączkowskiego zwanych dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Sławomira Ogonka w kancelarii notarialnej w Warszawie ul. Jana Pawła II 61 lok. Nr 232 za numerem repertorium A Nr 5668/2006 z dnia 12 października 2006 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. Fundacja będzie kontynuowała i rozwijała działalność podjętą w 1996 roku przez żonę i przyjaciół śp. Andrzeja Bączkowskiego poprzez Fundusz im. Andrzeja Bączkowskiego przy Fundacji dla Polski.

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundację powołano na czas nieokreślony.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 5.

 1. Fundacja może używać skrótu FAB.
 2. Fundacja posiada emblemat i używa pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez  Fundatorów.

§ 6.

Fundacja może ustanowić tytuły, które będzie przyznawać wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.


CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7.

Celami Fundacji są:
 1. Krzewienie idei dialogu społecznego oraz upowszechnianie wiedzy w dziedzinie polityki społecznej,
 2. Inicjowanie debaty publicznej dotyczącej ważnych problemów społecznych,
 3. Coroczne przyznawanie Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego osobom, które stanowią wzór służby publicznej oraz za: krzewienie idei służby publicznej, działalność w ważnych dla Polski dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki społecznej oraz za aktywność publiczną na zasadzie działania ponad podziałami,
 4. Promowanie postaw oraz osób, których działalność przyczyniła się do rozwiązywania konkretnych problemów społecznych,
 5. Wspieranie wszelkich inicjatyw, które promują dialog społeczny oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 6. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 7. Rozwój świadomości obywatelskiej.
§ 8.

 1. Fundacja realizuje swe cele przez: pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację;
  • organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych,  jak i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
  • udzielanie wsparcia i pomocy instytucjom, których działalność pokrywa się z działalnością statutową Fundacji;
  • prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie objętym celami Fundacji;
  • inicjowanie i wspieranie publikacji oraz innych inicjatyw, które mają za cel propagowanie rozwiązywania problemów społecznych przez dialog;
  • popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
  • promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
  • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.
 2. Realizacja celów, dla których Fundacja została powołana, będzie finansowana ze środków Fundacji. Fundacja będzie przeznaczała wszystkie swoje dochody na finansowanie działalności statutowej.  
 3. Działalność Fundacji będzie wykonywana nieodpłatnie.


MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 500 zł/słownie: pięćset złotych/ oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 11.

Dochody Fundacji pochodzą z:
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • subwencji osób prawnych i fizycznych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • wpływów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych (włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych, itp.).

§ 12.

Wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów, gdy ofiarodawca nie określił ich celu, mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.

§ 13.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa, składa Zarząd Fundacji.


ORGANY FUNDACJI

§ 14.
1. Organami Fundacji są:
 1. Zarząd,
 2. Rada Fundacji.
2. Zabrania się organom Fundacji dokonywania następujących czynności:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków Rady Fundacji i Zarządu lub pracowników oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej Osobami bliskimi,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów lub członków Rady Fundacji i Zarządu lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów lub członków Rady Fundacji i Zarządu lub pracowników oraz ich Osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy lub członkowie Rady Fundacji lub Zarządu lub pracownicy lub ich Osoby bliskie.
2. Osoby działające na rzecz realizacji celów statutowych z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 11 mogą:
 1. działać społecznie i wówczas mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub
 2. być zatrudnione i uzyskiwać wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,5 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok.


ZARZĄD
§ 15.

 1. Zarząd Fundacji może być jedno lub wieloosobowy, z tym że nie może się składać z więcej niż z pięciu osób.
 2. Zarząd jest powoływany przez Fundatorów na trzyletnią wspólną kadencję. Pierwsza kadencja upływa z chwilą zatwierdzenia sprawozdania Fundacji za 2008 rok. Kolejne kadencje będą upływać z chwilą zatwierdzenia sprawozdania Fundacji za trzeci kolejny rok kadencji.
 3. Fundatorzy mogą powierzyć jednemu z członków Zarządu funkcję Dyrektora Zarządu, a pozostałym Wicedyrektorów Zarządu.
 4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  • realizacja celów statutowych Fundacji;
  • zarządzanie majątkiem Fundacji łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów. Środki uzyskane ze spadków, darowizn lub zapisów Zarząd zobowiązany jest wykorzystać zgodnie z wolą darczyńców, a w przypadku braku takiej woli zgodnie z uchwałą Zarządu podjętą w tym przedmiocie;
  • sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji;
  • opracowywanie rocznego bilansu finansowego Fundacji;
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Fundatorów i Radę Fundacji.

§ 16.

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje jego Dyrektor lub upoważniony przez niego Członek Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Fundatorów albo innego Członka Zarządu Fundacji.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni Fundatorzy, wszyscy członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Fundacji. Członkowie Rady Fundacji mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy jego Dyrektor lub w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Dyrektora Zarządu.
 5. Do podjęcia uchwały potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Dyrektora Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
 6. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały w drodze pisemnej lub za pomocą elektronicznych środków komunikowania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie w jeden z określonych wyżej sposobów. O zamiarze podjęcia uchwały w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych środków komunikowania oraz o treści projektu uchwały, która ma być podjęta w powyższy sposób, winni być zawiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 8. Zarząd co roku, do dnia 31 maja, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom i Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 9. Na dokonanie czynności prawnej obejmującej rozporządzenie prawem, którego wartość przenosi 500 zł, jak również na dokonanie czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie do świadczenia wartości przenoszącej 500 zł, wymagana jest pisemna zgoda Przewodniczącego Rady Fundacji. Pisemna zgoda Przewodniczącego Rady Fundacji jest również wymagana, gdy na skutek wykonania w okresie miesiąca kalendarzowego dwóch lub więcej czynności prawnych, których wartość przekraczałaby 1000 zł jak również na dokonanie w okresie miesiąca kalendarzowego czynności prawnej, z której wynikałyby zobowiązania do świadczeń przenoszących co najmniej 500 zł.

§ 17.

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:
 1. upływu kadencji,
 2. odwołania,
 3. złożenia rezygnacji bądź
 4. śmierci członka Zarządu.

RADA FUNDACJI

§ 18.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, programowym, kontrolnym i nadzorczym.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji, jako organu stanowiącego i programowego należy:

  1. wytyczanie głównych kierunków działalności,
  2. uchwalanie planów oraz strategii działania Fundacji,
  3. uchwalanie regulaminów Rady Fundacji i Zarządu,
  4. powoływanie Komitetów i Rad przy Fundacji, w tym o charakterze programowym, doradczym lub honorowym,
  5. ustanawianie i przyznawanie odznak i tytułów honorowych oraz innych nagród i wyróżnień,
  6. wszystkie inne sprawy nie przekazane uchwałą Rady Fundacji lub postanowieniem niniejszego statutu do kompetencji Zarządu Fundacji.

§ 19.

 1. Rada Fundacji jako organ kontrolny i nadzorczy Fundacji sprawuje nadzór nad wszelkimi przejawami działalności Fundacji.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

  1. kontrola pracy Zarządu Fundacji, pracowników i wszelkich jednostek organizacyjnych Fundacji,
  2. kontrola stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,
  3. ocena pracy Zarządu,
  4. przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.


§ 20.

 1. Rada Fundacji składa się co najmniej z 2 osób i jest powoływana przez Fundatorów na czas nieokreślony.
 2. Fundatorzy mogą powierzyć jednemu z członków Rady funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji, a innemu funkcję Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Fundacji jest jednocześnie Prezesem Fundacji.
 3. Członkami Rady Fundacji mogą być Fundatorzy. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, oraz pracownikami Fundacji lub ich Osobami bliskimi.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.


§ 21.

 1. Rada Fundacji powoływana jest na okres 3 lat z uwzględnieniem zapisów ust. 2 i 3.
 2. Pierwsza kadencja Rady Fundacji upływa z chwilą przyjęcia sprawozdania za 2008 rok. Kolejne kadencje upływają na posiedzeniu przyjmującym roczne sprawozdanie za trzeci rok kadencji.
 3. W przypadku powołania do Rady Fundacji w trakcie trwania 3-letniej kadencji, kadencja nowo powołanego członka Rady Fundacji upływa wraz z kadencją Rady Fundacji.
 4. Członek Rady Fundacji może być wybierany na kolejne kadencje.
§ 22.

 1. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w przypadku:
  1. upływu kadencji,
  2. odwołania przez Fundatorów,
  3. złożenia pisemnej rezygnacji,
  4. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  5. śmierci.

 2. Organizatorem posiedzeń Rady Fundacji jest jej Przewodniczący.  
 3. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą być powiadomieni, w dowolnej formie, wszyscy jej członkowie.
 4. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Rady Fundacji.
 5. Dla ważności posiedzenia Rady Fundacji konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków Rady Fundacji.
 6. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządza się protokoły.
 7. Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,
  3. uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

 8. Rada Fundacji przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę statutową i finansową działalności Fundacji.
 9. Rada Fundacji przedkłada Fundatorom informację z badania sprawozdania Fundacji.  
 10. Funkcja członka Rady Fundacji ma charakter społeczny. Poza zwrotem uzasadnionych kosztów, poniesionych w związku z pełnioną funkcją, członkowie Rady Fundacji nie mogą pobierać wynagrodzenia.


SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 23.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu wieloosobowego składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, a w przypadku zarządu jednoosobowego obowiązuje reprezentacja jednoosobowa.

ZMIANY STATUTU

§ 24.

Statut Fundacji, w tym cel Fundacji, mogą być zmienione. Zmiana Statutu może być dokonana wyłącznie przez  Fundatorów.


POŁĄCZENIE FUNDACJI

§ 25.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 26.

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel działania Fundacji.

§ 27.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy.


LIKWIDACJA FUNDACJI.

§ 28.

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Dyrektora Zarządu lub z własnej inicjatywy.

§ 29.

 1. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatorów.
 2. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu Fundacji.
 3. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.

§ 30.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, wskazanym przez Fundatorów instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Mateusz Bączkowski                            Grażyna Bączkowska
 
następny artykuł »