Home


Praca ludzka w oczach polityków i naukowców PDF Drukuj Email

 

Ukazała się w Wydawnictwie UMCS książka „Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej ”. Oparta jest na materiałach z konferencji „Praca ludzka” , zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UMCS we wrześniu 2016 roku w porozumieniu z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie dla upamiętnienia Andrzeja Bączkowskiego.  Sylwetkę Andrzeja Bączkowskiego we wstępnym szkicu przedstawia prof. Teresa Liszczowa, a do Jego dokonań i Jego praktycznej filozofii pracy nawiązują trzej jego następcy na stanowisku ministrów pracy: Michał Boni, Jerzy Hausner, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przypomnijmy, że Andrzej Bączkowski był pracownikiem naukowym UMCS, zanim został wiceministrem, a następnie ministrem pracy. Konferencja została więc pomyślana jako forma upamiętnienia zmarłego przedwcześnie ministra jako człowieka, który idei „pracy ludzkiej” był oddany bez reszty. Człowiekiem tym był przedwcześnie zmarły Andrzej Bączkowski zasłużonego zarówno dla nowego sposobu myślenia o pracy, jak też szukania praktycznych form jej organizacji. Książka pod red. Arkadiusza Bagłajewskiego, Jerzego Bartmińskiego, Moniki Łaszkiewicz i Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, liczy sobie 398 stron. Wszyscy trzej byli ministrowie zgodnie odwołują się do antropologii pracy Jana Pawła II zawartej w encyklice Laborem exercens i filozofii Józefa Tischnera, głosiciela koncepcji dialogowości pracy i autora Etyki solidarności. Dlatego na początku pierwszego działu książki znalazł się artykuł ks. Andrzeja Szostka poświęcony antropologicznym i teologicznym aspektom pracy, a dział ten zamykają wypowiedzi „społeczników” – Ireny Wójcickiej o godności pracy, Moniki Gładoch o potrzebie partnerskiego dialogu przy zawieraniu umów o pracy, Andrzeja Radzikowskiego o niebezpieczeństwie instrumentalnego traktowania pracownika i nadawania pracy wyłącznie charakteru towaru na sprzedaż. Drugi dział w tomie otwiera tekst Stanisława Michałowskiego, Rektora UMCS, z którego inicjatywy w polu zainteresowań autorów znalazły się także problemy pracy w kontekście polskiego systemu edukacji. Na postawione przez autora pytania o przystawalność programów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy i optymalne sposoby wpływania na sytuację na nim odpowiadają w swoich referatach Łukasz Jasiński, Grzegorz Gach i Małgorzata Sokół. Trzeci, najobszerniejszy dział książki jest poświęcony pracy w świetle literatury pięknej i publicystyki. Znalazły się tu prace literaturoznawców nawiązujące do wciąż aktualnych myśli klasyków: Cypriana Norwida, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa i Stanisława Brzozowskiego (artykuły Jadwigi Puzyniny, Elżbiety Flis-Czerniak, Bogusława Grodzkiego, Joanny Szadury i Anny Borowicz), jak też autorów bliższych czasowo (artykuł Lecha Giemzy i Moniki Gabryś-Sławińskiej) i całkiem współczesnych (tekst Arkadiusza Bagłajewskiego o literackich świadectwach nowego traktowania pracy w czasach transformacji ustrojowej w Polsce). Czwarty blok ma charakter językoznawczy i przynosi rekonstrukcję obrazów pracy w polszczyźnie ogólnej (Jerzy Bartmiński) i ludowej (Ilona Gumowska-Grochot, Halina Pelcowa) oraz cztery studia wychodzące już poza obręb języka polskiego, traktujące o pracy w języku czeskim (Małgorzata Brzozowska, Alicja Leix) i rosyjskim (Dorota Pazio-Wlazłowska) oraz porównawczo w polskim i macedońskim (Zuzanna Topolińska), polskim i rosyjskim (Barbara Rodziewicz).
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Powiedzieli o Andrzeju:

Michał Boni
- Smutno, że Andrzeja teraz z nami nie ma. Wszyscy w tamtych czasach ciężko pracowaliśmy, ale jego pasja, pracowitość, rzetelność, przeszły do legendy. Był wzorem człowieka i urzędnika, który rozwiązywał konkretne, szalenie trudne problemy, traktując działalność publiczną jako służbę, a pracę ministra – jako misję.

Henryk Wujec
- W stanie wojennym, w latach 80., dzięki Solidarności ujawnili się ludzie niezwykle wartościowi, którzy się wspaniale sprawdzili w pierwszym okresie przebudowy państwa, traktując to, co robią, jako misję, a nie drogę do kariery. Jednym z takich ludzi, odkrytym diamentem – był Andrzej.

Bogdan Zdrojewski
- Byłem pierwszym laureatem nagrody, zaskoczonym tym zaszczytnym wyróżnieniem. Pamiętam swoje wrażenia: z jednej strony ogromny szacunek dla wzoru, jakim w życiu publicznym był Andrzej Bączkowski oraz dla jego wysiłku, z drugiej – pamięć o ciężkiej przeprawie z powodzią, uzasadnieniem nagrody.